Mme Liu Ya Fe

Centre médical de Beidaihe

Professeur Zhang Guang De

Professeur Yu Ding Hai, Ke Wen,

Maître Zhang Ming Liang

Le mont Emei 

Rencontres Emei France Qi Gong

                 Poitiers 2019